Pályázati felhívás 
A Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj pályáztatásának és odaítélésének rendjéről szóló 68/2012. HM utasítás, valamint annak módosításáról szóló 78/2013. HM utasítás alapján a Honvédelmi Minisztérium "Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj" pályázatot hirdet azon középiskolai tanulók részére, akik a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgyat tanulják, valamint a felsőfokú intézmények azon hallgatói részére, akik a honvédelmi ismeretek tantárgyat a 2013/2014. tanulmányi év I. félévében vették fel. 
Az ösztöndíjat azok a magyar állampolgárságú, hátrányos helyzetű, vagy magukat roma származásúnak valló középiskolai tanulók, illetve felsőfokú intézményben tanuló hallgatók nyerhetik el, akik megfelelnek a kiírt pályázati feltételeknek. 


Az ösztöndíjat 3,00 feletti tanulmányi eredményt elérő, jó magaviseletű tanuló, fegyelmi felelősségre vonásban nem részesült hallgató nyerheti el féléves időtartamra. 
Az ösztöndíj havi mértéke a kormány-tisztviselői illetményalap 25%-ának személyi jövedelemadó előleggel növelt összege. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó személyi adatai (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, TAJ-szám, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím, saját bankszámlaszám vagy a közvetlen igazolt hozzátartozó bankszámlaszáma); 
- rövid, kézzel írott önéletrajz, amelyből megismerhetők a pályázó családi körülményei, iskolai tanulmányi eredménye és jövőjéről való elképzelése, a Magyar Honvédség eszme- és értékrendszeréhez való kötődése; 
- motivációs, kézzel írott levél; 
- igazolás a tanulói vagy hallgatói jogviszonyról;
- igazolás a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgy, illetve a honvédelmi ismeretek tantárgy oktatásában történő részvételről; 
- tanulmányi eredményének hitelesített igazolása (az előző félév tanulmányi eredményei - különös tekintettel a katonai alapismeretek/honvédelmi ismeretek tantárgy jegyére); 
- adatkezelési nyilatkozat; 
- a pályázó iskolájának véleménye a tanuló/hallgató tevékenységéről (jellemzés); 
- hátrányos helyzetet igazoló dokumentum (szociális/gyermekvédelmi ellátásban történő részesülés igazolása) a helyi önkormányzattól; 
- támogató levél a helyi roma önkormányzattól vagy az Országos Roma Önkormányzat helyileg illetékes képviselőjétől 

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. február 14. (Csak azokat a pályázatok kerülnek elfogadásra, mely pályázatokon a postai bélyegző legkésőbbi dátuma: 2014. február 14. ) 
A pályázat beküldési címe: Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Budapest, 1885, Pf. 25. A borítékon fel kell tüntetni:"Lippai Balázs ösztöndíj" 
Kérjük, hogy a pályázati felhívásban kért adatokat maradéktalanul szíveskedjenek megküldeni, mert érvényes pályázatnak csak a minden adatot és dokumentumot tartalmazó pályázatokat tekintjük. A pályázaton utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség! 

A pályázat nyertesei az ösztöndíj odaítéléséről írásban kapnak tájékoztatást. Az ösztöndíj ünnepélyes átadására a Honvédelmi Minisztériumban kerül sor, mely rendezvényen minden esetben kérjük az ösztöndíjban részesültek személyes megjelenését. 
A pályázattal kapcsolatban információ és tájékoztatás az alábbi elérhetőségen kérhető: 
Szabóné Szabó Andrea alezredes 
Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Társadalmi Kapcsolatok Osztály, kiemelt főtiszt, esélyegyenlőségi referens 
Telefon: + 36 1 474-1111/21-771. mellék, e-mail: andrea.szabo@hm.gov.hu 
http://www.kormany.hu